Автор: zwonulladm

Инфо за портала

Информация свързана с обучението на теми политикат и икономика. Очаквайте полезни материали.

Икономически науки

Икономика е наука със социално значение. Тя се занимава с изучаване на търговия, производство, разпределение и потребление на услуги и стоки. Икономиката дава обяснения на това как различните икономики работят и как си взаимодействат икономическите агенти. Това е наука за обекти и субекти от икономическия живот; наука за най-прецизно използване на различните типове ресурси. Икономиката

Continue Reading…

Публична администрация – наука, изучаваща и политика

От политически аспект, публичната администрация е онази наука, която прави най-силна връзка с останалите обществени науки. Публична администрация е неповторима по своята уникалност обществена наука, която притежава специфичен характер. Въпреки, че е отделно обособена наука, тя използва един голям % от методите и постиженията на други науки в обществото. Това улеснява нейният анализ и разглеждането

Continue Reading…