Публична администрация – наука, изучаваща и политика

От политически аспект, публичната администрация е онази наука, която прави най-силна връзка с останалите обществени науки.

Публична администрация е неповторима по своята уникалност обществена наука, която притежава специфичен характер. Въпреки, че е отделно обособена наука, тя използва един голям % от методите и постиженията на други науки в обществото. Това улеснява нейният анализ и разглеждането й през призма от различни обществени науки.

От политическа гледна позиция, публична администрация е тясно със самата политика. Тя спомага за осъществяване на държавна политика и се влияе от политически промени, процеси в държавата и сред обществото. Като политическа наука е и политическият анализ. Той се прилага в публична администрация и за осъществяване на местна и държавна политика.

Науката публична администрация е свързана и с правото. С това се обяснява и теорията за разделение на властта на съдебна, законодателна и изпълнителна с администрация. Последната е свързана с изпълнение на закони и нормативни актове.

Публична администрация е наука и за управление. За нея е характерен мениджърски и управленски подход.

Публичната администрация бива още и икономическа наука, запознавайки с жизненоважни сфери от публичната администрация. С нея биват разглеждани и програми за правителство в областта на образование, опазването на околната среда, борбата с престъпността, приватизация и други.

Публичната администрация се смята и причислява и като социологическа наука.

Публична администрация е наука за организации; Публична администрация се изучава и като психологическа наука; Публична администрация се изучава още като информационна наука, а наред с това има общо и с бюрокрацията.

Публичната администрация е по свое му уникална наука и това я нарежда сред една от най-предпочитаните учебния дисциплини. Тя е от по-новите такива. За първи път у нас се появява в 50-те и 60-те години, а днес е известна масово и се преподава в няколко университети в развитите страни. Тази наука се е възродила в резултат и сбор от няколко други дисциплини, главни места, сред които заемат: „Политически науки“, „Бизнес“ и „Право“. Години по-късно тя се разделя и на тях поединично.