Икономически науки

Икономика е наука със социално значение. Тя се занимава с изучаване на търговия, производство, разпределение и потребление на услуги и стоки.

Икономиката дава обяснения на това как различните икономики работят и как си взаимодействат икономическите агенти. Това е наука за обекти и субекти от икономическия живот; наука за най-прецизно използване на различните типове ресурси. Икономиката е наука изучаваща поведение и решения на субекти, заложени в основата на икономическия живот и съвременното обществото.

В икономически науки се правят разграничения на отделните аспекти от икономиката. Към тях се отнася позитивен модел за икономика, който представя положителната страна като въпрос: „какво е“ и икономика на нормите. Втората защитава, това: „как трябва да е“.

Като главно разграничение на двата типа икономически науки и в учебниците по икономика се залага на микрото и макрото или известни като Микроикономика и Макроикономика.

Микроикономиката се занимава с изучаване на инфлация, безработица, икономически растеж, фискална политика, монетарна.

Като друго разграничение за икономични науки може да се разгледат те под формата на теоретична и приложна икономика.

В науката икономически процеси биват разглеждани и като преминаващи в пазарна среда. От алтернативните подходи, могат да бъдат разгледани – политикономия.

Предмет на икономическите науки е науката свързана с всичко в живота на хората. Всеки един човек, ежедневно участва в икономическия живот. За да протичат тези процеси нормално, хората употребяват различни блага и услуги, а така се заражда и нуждата от наука занимаваща се с Икономика.

Икономическа наука се появява като научна система в края на 18 в. За неин създател се смята Адам Смит, който въвежда и първите икономически понятия. През 1876 г. неговата работа поставя началото на икономическа наука. През 1907 г., Маршал се занимава с изучаване на икономическата наука. От твърдението на Адам Смит, винаги в основата на всичко стои личния интерес. Той е и двигател на хората, той провокира извършването на една или друга икономическа дейност. За началото и през целия 20 в. тази наука става водеща във всеки един аспект от човешката дейност.

Икономическите науки се делят основно на следните раздели:

I раздел, Фундаментален – макро и микроикономика;

II раздел, Функционален – Финанси, счетоводство и икономическо стопанство;

III раздел, Туризъм – регионални и отраслови икономически науки;

IV раздел – вклю. история на икономическа мисъл;

V раздел – икономическа наука, маркетинг, мениджмънт и т.н.

Паметни моменти в историята на Икономическите науки са:

В първата половина от XX век, Икономическата наука става “царица” сред обществените науки;

В 1969 г. икономист е нобелов лауреат;

Икономическите науки днес са главната движеща сила в пазарното общество. Те са колкото увлекателни и интересни, така и опасни. Неправилния подход, неразбирането им и трудностите, които излизат често при тях, крият риск за огромни световни катастрофи, пораждащи и множество поражения.